Продължете към съдържанието

Квантова теория на процеса на стареене и активното дълголетие

Квантова теория на процеса на стареене и активното дълголетие

"Човешкото тяло е не само материя, а в квантовата си същност е и енергия!"

Автори
Проф. Юлиан Карабиберов
Милена Красимирова

През 1865 год. немския физик Рудолф Клаузиус, въвежда понятието „Ентропия“, за описване на степента на безпорядък в термодинамичните системи. Думата е от гръцкото εν (en – вътре) и τρέπω (trepo – преследвам, въртя), като тя е най-близка по същността си на енергията.
Необратимостта на всички процеси в Природата, вкл. стареенето, е свързано с разсейване и реорганизация на енергията, с постоянна промяна скоростта и посоката на хаотичното движение на атомите и молекулите във времето (молекулната същност на ентропията е обяснена от Лудвиг Болцман – австрийски физик, 1844-1906 г) .
Научното списание „Nature Medicine” посочва, че остаряването не е продължителен, непрекъснат процес, който протича с една и съща скорост през целия живот на човека. Megavselena.bg споделя изледвания публикувани в списанието, като това, “че за надеждно определяне на възрастта на хората се използват нивата на протеини (протеомът) в кръвта. Протеомът е целият набор от протеини, който е или може да бъде експресиран от геном, клетка, тъкан или организъм в определен момент. Чрез дълбок анализ на стареенето на плазмения протеом, са установени скокообразни промени по време на човешкия живот. Тези промени са резултат от струпването на протеини движещи се по различни модели, което завършва с появата на три вълни на стареене. Екипът извършил изследването анализира данни от кръвната плазма на 4 263 души на възраст от 18 до 95 години, разглеждайки нивата на около 3000 различни протеини, движещи се през тези биологични системи, и действайки като моментна снимка на случващото се в тялото: от тях са открити 1379, които варират с възрастта.
Въпреки че тези нива на протеин често остават относително постоянни, изследователите откриват, че големи промени се наблюдават при отчитането на множество протеини в младата възраст (около 34 години), около късната средна възраст (60 години) и при старостта (около 78 години)”.

Възрастта би могла да се определи като:
– паспортна, или календарна, според датата на раждане;
– биологична, според морфо-функционалното ниво на развитие;
– ментално-психологическа, според индивидулното чувство и преценка.
Въпреки, че биологичната възраст е най-обективна за оценка на действителната възраст, все повече се налага мнението, че ментално-психологическата е от съществено значение в съвременния начин на живот. Това е така, защото тя отразява взаимовръзката на човека с действащите в природата сили (изграждащи, поддържащи, разрушаващи) и степента на баланс със средата в която живее. Доминиращата в съзнанието сила, в най-голяма степен ще определи начина по който ще съществува и остарява човека.

За да обясним начина на времева промяна и взаимодействие между енергийно-структуриращите системи на човешкия организъм (разгледани в част1), трябва да отбележим, че:
– времето – основната величина в процеса на стареене, не е абсолютна и постоянна, а може да се свива и разширява не само под въздействие на скоростта ( А. Айнщайн), а и под въздействие на съзнанието и мисълта;

– времето и пространството не могат да съществуват поотделно, а Айнщайн казва, че те зависят от местоположението и състоянието на наблюдателя, което означава, че човекът-наблюдател може да им влияе. Теорията на биоцентризма, пък определя пространството и времето, като инструменти на човешкия ум;

– ентропията е еднопосочна сила клоняща към безпорядък и има фазов характер на промени на материята, но е и в известна зависимост от начина по който човек мисли и осмисля събитията;

– липсата на порядък следствие ентропията, предизвиква реорганизационни промени на енергията, което води до контрол над ентропията и до забавяне нейното дегенеративно въздействие върху застаряващия организъм;
От изложеното до тук може да заключим, че промените в начина на мислене и съзнанието на биоенергийно ниво, могат да променят информационно-енергийната матрица на човешкото тяло, а от там и силата на въздействие на ентропията. Доказателство на това са редица експерименти при които, лица са поставяни в условията на живот идентични на тези от преди изминали десетилетия. Резултатът бил, че лицата се подмладявали следствие на това, че са възприемали себе си, като в периода на живот през тези години. Това показва, че ако искаме да забавим дегенеративните възрастови промени, то трябва да мислим , така като през годините в които сме се чувствали най-добре или като по-млади. Следователно, чрез съзнанието и управленческите функции на заложения в ДНК интелект, човек може да влияе на процеса на стареене, като използва най-правилната форма на организация на енергията и материята. В тази връзка, възможните квантови състояния и процеси на системата описани чрез т.нар. „Хилбертово пространство“ и заемането на конкретно състояние на „Суперпозиция“, ще даде възможност за оптимално решение на човека, за това как да контролира ентропията. Това е и предмет на нашата система, която предлагаме.

Контролът върху необратимите процеси на ентропията зависят в най-голяма степен от интелекта на тялото – ДНК-Т, като съзидателна сила (цит. по Фурнаджиев В., Абаджиев И., 2019). Силите на разрушаващата Ентропия и на градивния ДНК-интелект съществуват успоредно и са в непрекъсната борба. От една страна се изграждат нови белтъчни структури, енергийни полета и др – анаболизъм, а от друга същите се разграждат – катаболизъм. Животът зависи от равновесието между тези процеси, а стареенето от отговорните за това ДНК клетки. Процеса на остаряване е резултат на това, че човек получава повече увреждания на клетъчно-молекулярно ниво, отколкото може да възстанови. Липсата на адекватни компесаторни механизми ускоряват този процес.
Нашата цел е, да посочим възможни начини за изграждане на противодействащи и адаптационни механизми на деструктивните възрастови промени, и най-вече мисловно-поведенчески.
Хипотезата ни е, че генерираният чрез мисълта енергийно-информационен модел на поведение, може да промени качеството на живот и забави процеса на стареене.
Обмена на информация между всички клетки в организма е непрекъснат и е под контрола на ДНК-интелекта и взаимодействието между всички гени, като така се поддържа нормалното функциониране на целия организъм. При възникване на координационно-информационни разстройства, каквито са например тези следствие на вредните външни влияния, настъпват заболявания и десруктивни промени съпътстващи и стареенето. Всяка система в организма има свой интелект, контролиращ не само функционирането й, но и взаимовръзкатата й с останалите системи създаващи човека като глобална дисипативна система. Начинът на съзнателно интелигентно организиране на енергиййния им потенциал ще определи успеха на борбата с болестите и ентропията предизвикваща деструктивните промени при стареенето. За да притежаваме в изобилие този потенциал от жизнена енергия като поддържащ ресурс, е нужно да се ориентираме към природосъобразен здравословен начин на живот, пълноценно рационално хранене, целесъобразна двигателна и умствена активност и възстановяване, удовлетвореност и позитивно мислене при възприемане на ставащото около нас. Това е профилактика.
При силни стресорни въздействия, особено психологически, каквито присъстват в съвременния живот, често ДНК-интелектът на човека не може да противодейства на внесения безпорядък. Тогава намесата на лекаря и медикаментите става наложителна. Това показва, че съвременната медицина трябва да работи съвместно с нетрадиционната, ако наистина носи отговорността за здравето на човека.
В книгата ни „Фитнесът, сме посочили, че основната функция на живата материя е движението. Посочили сме също, че физическите упражнения имат квантова същност и тренировката на тялото е и тренировка на ума, като зареждат с енергия и жизнени сили целия организъм на човека.
В. Фурнаджиев и И. Абаджиев, в книгата си “Cuntinum”, излагат резултатите от мащабно изследване с възрастни хора, проведено от Американския университет „ТЪФТС“, през 1992 год. От проследяваните 30 фактора, се установило, че 10 от тях са обратими и съществени за повлияване върху процеса на стареене (табл. 1):

Фактори с първостепенно значение за процеса на стареене (по Еванс У, Роузънбърг Б., 1992)

             1 . Мускулна маса

     6. Телесни мазнини

             2. Мускулна сила

     7. Кръвна захар

             3 Скорост на метаболизма

     8. Ниво на холестерол.

             4. Аеробен капацитет

     9. Плътност на костите

             5. Кръвно налягане

    10. Регулация на телесната температура

Както се вижда от таблицата, на първите две места по значимост за процеса на стареене са мускулната маса и сила. В част. 1 на публикацията подчертахме, че силата стои в основата на всички двигателни качества, а мускулната маса е един от важните фактори за нейната величина. С напредване на възрастта, човек губи значително количество мускулна маса и сила. Мускулната атрофия води до забавяне на метаболизма; свързано е с намаляване на производството на важни мускулноизграждащи хормони (тестостерон, соматотропен); губи се част от двигателните способности и се намалява двигателната активност; увеличават се количеството на телесни мазнини, а промяната на телесния състав и външен вид, води до понижено самочувствие и жизненост. Това показва, че двигателната дейност с преобладаващ силов компонент, трябва да е приоритетна в спортните занимания на хората.

В България са известни няколко системи за тренировка с хора в напреднала възраст, между които “JK Fit Motion – Anti-age” на доц. Ю. Карабиберов и програмата на проф. П. Добрев, основател на Ювенологията у нас.
Първата система е модулна и включва, в началните модули, превантивно-стабилизиращи упражнения, такива за баланс и равновесна устойчивост, за подвижност, кинезитерапевтични, като занимаващите заучават техники на битови движения, като ставане, сядане, клякане, ходене и др. На по-късните етапи, приоритета заемат упражненията за сила и най-вече за силова издръжливост изпълнявани по специално разработен бавнодинамичен метод (целта е приоритетно развиване на „Работната нервно-мускулна система“ на организма). В него са миксирани базови упражнения изпълнявани с два вида интензивност – 80-83% за сила и хипертрофия на активните мускулни белтъци и интензивност 60-65% за силова издръжливост и саркоплазмена хипертрофия на мускулите. Кардиотренировките в зоните на средна мощност също присъстват в програмите с цел развиване на „Обезпечаващата и енергийна система“ на организма. Особено внимание се обръща на възстановяването и най-вече на „Командната система“ (Централна нервна, вегетативна), емоционалното състояние, дишане, сън и др. Към системата са разработени ръководства и учебни помагала, център за оценка и тестиране състоянието на трениращите, както и специално оборудван тренировъчен център в спортен комплекс Nautilus.
Втората система на проф. Добрев включва основно силови упражнения от тежката атлетика и методика използвана в спорта вдигане на тежести.
Трябва да се има предвид това, че човешкия организъм е самоуправляваща се система. „Създай себе си“ – пълна програма е съставена от доц. Юлиан Карабиберов, на базата на това, че организмът на човека е самоорганизираща и самоизграждаща се вибрационна система, която се нуждае само от правилно насочвана информация към нея. Програмата не задължава участника в нея да следва наложени правила, а сам да избира предложените му взаимносинергиращи се въздействия целящи подобряване на здравето, визията и кондицията. Вие сте уникален и Вашето тяло е различно от това на всички останали. Затова създайте сам собствената си програма за тотална промяна! Ние само ще Ви помогнем да я оптимизирате и направите наистина ефективно работеща, като се съобразим с фенотипа и най-вече с генотипа Ви.
Програмата е разработвана и експериментирана в продължение на 40 години и работилите по нея лица са с реално постигнати трайни резултати.

А ето и как авторът на програмата поддържа формата си 40 години ….. и на 63 години

0
    0
    Вашата количка
    Вашата количка е празна.Върни се към магазините